کاوننت های پیشنهادی

لازم به ذکر است که این کاوننت ها  صرفا پیشنهاد می باشد. و بهترین منبع برای پیدا کردن کاوننت مناسب خود شما می باشید.

تلنت
رید
میتیک+
بلاد (تانک) کریان ونتیر
فراست کریان و نایت فی کریان و نایت فی
آن هالی نکرولورد نکرولورد

 

تلنت
رید
میتیک+
هاوک ونتیر کریان
ونجنس کریان کریان
تلنت
رید
میتیک+
بالانس کریان و نایت فی کریان
فرال کریان و نایت فی و نکرولورد کریان و نایت فی
گاردین ( تانک) کریان نکرولورد کریان و نکرولورد و ونتیر
رستوریشن(هیلر) نایت فی نایت فی
تلنت
رید
میتیک+
بیست مستری نایت فی نایت فی
مارکسمن شیپ کریان و نایت فی کریان و نایت فی
سارویوال نایت فی نایت فی
تلنت
رید
میتیک+
آرکین نایت فی نایت فی
فابر نایت فی نایت فی
فراست ونتیر نایت فی
تلنت
رید
میتیک+
میست ویور کریان نکرولورد و کریان
ویندواکر کریان نایت فی
برومستر کریان و نکرولورد نکرولورد
تلنت
رید
میتیک+
هالی کریان کریان
رتری بیوشن ونتیر کریان و نایت فی
پروتکشن ( تانک) ونتیر کریان
تلنت
رید
میتیک+
دیسیپلین ونتیر کریان
هالی نکرولورد نکرولورد
شدو کریان و نکرولورد همه
تلنت
رید
میتیک+
اساسین نایت فی نایت فی
اوت لو نایت فی نایت فی
ساتلتی نایت فی نایت فی
تلنت
رید
میتیک+
المنتال نکرولورد کریان و نایت فی
اینهنس منت ونتیر ونتیر
رستوریشن (هیلر) نکرولورد و ونتیر نکرولورد و ونتیر
تلنت
رید
میتیک+
افلیکشن کریان و نایت فی کریان و نایت فی
دمونولوژی نکرولورد و نایت فی نکرولورد و نایت فی
دیستراکشن کریان کریان
تلنت
رید
میتیک+
آرمز ونتیر و کریان ونتیر
فیوری ونتیر ونتیر
پروتکشن کریان کریان

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

می خواهید یک حساب کاربری ایجاد کنید ؟